STOCKIST

I.T Hong Kong

THE ONE L205


D2C

Yangzhou GOLDEN EAGLE Plaza
Xuzhou GOLDEN EAGLE Plaza
Hefei Intime Department Store
Changchun OUYA COMMERCIAL CAPITAL


LEVVV

Wuhan International Plaza LEVVV


YF24

Wuhan CapitaMall Wusheng
Shenyang Palace 66
Guangzhou Grandview Plaza
Tianjin Isetan